Accedir
Tancar
Crear un compte

MENU

Subscriu-te!
La meva cistella
Tancar
ACONSEGUEIX LA TEVA CAFETERA AMB -50€ DE DESCOMPTE
UTILITZANT EL CUPÓ MILLOR50
ENVIAMENTS GRATUÏTS DES DE 35€ | LLIURAMENT 48h
ENVIAMENTS GRATUÏTS DES DE 35€ | ENVIAMENTS 24/48h

Bases Legals BYE CÀPSULES

Bases Legals per a la promoció BYE CÀPSULES

Termes i Condicions

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA COFFEE IS INCAPTO. (d’ara endavant, INCAPTO) amb domicili a Barcelona CP 08018, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona Activa, pis 2, i CIF núm. B 67609404, organitzen en les dates indicades a continuació, la promoció, anomenada BYECAPSULAS (d’ara endavant, la “Promo”) d’acord amb els requisits que es recullen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL I PARTICIPANTS

 1. Aquesta acció promocional es durà a terme des del dissabte 01/01/2021, fins al dissabte 31/12/2022.
 2. La Promoció es durà a terme a nivell nacional a tot el territori espanyol.
 3. Podrà participar a la Promoció qualsevol persona física. A efectes d’aquesta promoció, els termes participant, consumidor i usuari tindran el mateix significat, sempre corresponent a una persona física.
 4. No podran participar en aquesta Promo les persones jurídiques.

CLÀUSULA 3.- MECÀNICA

 1. Mitjançant l’ús del cupó BYECAPSULAS, s’otorgaran 20€ de descompte per la compra d’una cafetera Incapto amb subscripció de cafè i el lliurament d’una cafetera de càpsules.
 2. Con el fin de poder acceder a la promoción, los participantes deberán adquirir por medio de la página web www.incapto.com y/o los puntos físicos de ventas de Incapto, cualquier modelo de cafetera superautomática pago único de Incapto con suscripción de café, bien sea el Modelo Blanco, Modelo Negro o Cafetera con vaporizador.
 3. Al moment del lliurament de la cafetera Incapto, el participant haurà de lliurar al personal d’Incapto la cafetera de càpsules per tal de reciclar-la.
 4. No hi ha límits d’ús del cupó, per la qual cosa, un mateix participant podrà usar-lo més d’una vegada, sempre que, faci entrega de la cafetera de càpsules al moment de rebre la cafetera Incapto.
 5. Aquesta acció promocional no és acumulable amb altres promocions i/o ofertes.
 6. Els productes oferts estan dins dels límits de les quantitats disponibles. En cas que la seva comanda excedís les existències, se n’informaria immediatament.
 7. Totes les comandes confirmades seran lliurades a la direcció de lliurament que el Client va especificar en realitzar la seva comanda i en el període de temps vinculat al servei escollit pel Client i que li serà confirmada amb la seva comanda.

Els detalls de la Promo seran determinats únicament per INCAPTO. No es permetrà la substitució de la promoció en efectiu ni d’altres tipus, excepte a discreció d’INCAPTO. La promoció és intransferible. No es permet la substitució de la Promo o la transferència/cessió de la mateixa a altres o la sol·licitud de l’equivalent en efectiu de la promoció per part de l’usuari. L’acceptació de la promoció constitueix un permís perquè INCAPTO utilitzi el nom, la imatge i la participació dels usuaris amb fins publicitaris i comercials sense compensació addicional, llevat que ho prohibeixi la llei. Nota: en cas que el participant no faci entrega de la cafetera de càpsules, INCAPTO realitzarà el cobrament per valor de la promoció (20€) atès l’incompliment de la present clàusula.

CLÀUSULA 4.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT. En participar a la Promo, el participant accepta complir i acatar aquestes Regles i les decisions d’INCAPTO, i vostè declara i garanteix que compleix els requisits d’elegibilitat. A més, el participant es compromet a acceptar les decisions d’INCAPTO com a definitives i vinculants pel que fa al contingut d’aquesta campanya. Els participants han de mirar únicament INCAPTO amb qualsevol pregunta, comentari o problema relacionat amb la Promo.

 1. El mer fet de participar a la Promo implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
 2. INCAPTO es reserva el dret a: (i) modificar les Bases de la Promo, parcialment o totalment en qualsevol moment en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promo, i (ii) a anul·lar-ho o deixar la promoció deserta en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants.
 3. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret d’excloure de la participació a la Promo tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol requisit o condició de participació inclosa en les presents Bases o utilitzant-les de manera abusiva o fraudulenta. L’exclusió d’un participant, sigui quina sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
 4. La Promo no està patrocinada, recolzada, administrada ni associada de cap manera amb Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social que es faci servir per compartir la Promo. El participant comprèn que està proporcionant la seva informació al propietari de la Promo i no a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social. En aquest sentit, els participants alliberen Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social de tota responsabilitat pels eventuals danys que se’n derivin.
 5. INCAPTO queda exempt de tota responsabilitat derivada de qualsevol acció o omissió imputable a tercers o als participants i/o guanyadors de la Promo, que puguin afectar el desenvolupament de la Promo i/o el lliurament de la promoció.

CLÀUSULA 5.- TERMES I CONDICIONS INCAPTO es reserva el dret, a la seva discreció sencera, a cancel·lar, acabar, modificar o suspendre la Promo en cas de virus, errors, intervenció humana no autoritzada, frau o una altra causa fora del control d’INCAPTO corrompre o afectar l’administració, la seguretat, l’equitat o la realització adequada de la Promo. En aquests casos, INCAPTO pot seleccionar un dels guanyadors de les inscripcions elegibles rebudes abans i/o després de l’acció presa per INCAPTO, si escau. INCAPTO es reserva el dret, a la seva discreció sencera, de desqualificar qualsevol individu que alteri o intenti alterar el procés de participació o el funcionament de la Promo o el lloc web o que violi aquests Termes i Condicions. INCAPTO té el dret, a la seva discreció sencera, de mantenir la integritat de la Promo, d’anul·lar les inscripcions per qualsevol motiu, incloses, entre d’altres: múltiples inscripcions del mateix usuari de diferents adreces IP; múltiples entrades des del mateix ordinador en excés del permès per les regles de la Promo; o l’ús de bots, macros, scripts o altres mitjans tècnics per ingressar. Qualsevol intent per part d’un participant de fer malbé deliberadament qualsevol lloc web o soscavar el funcionament legítim de la Promo pot ser una violació de les lleis penals i civils. Si es donés aquest cas, INCAPTO es reserva el dret a reclamar danys i perjudicis en la mesura més gran permesa per la llei. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promo.

CLÀUSULA 6.- CAUSES DE DESQUALIFICACIÓ D’UN PARTICIPANT DE LA PROMO La Promo s’organitza amb la pretensió d’incentivar i fomentar la participació de tots els participants en condicions d’igualtat i amb un respecte estricte al principi general de la bona fe. Per aquest motiu, INCAPTO exclourà automàticament i immediatament del mateix a qualsevol participant que transgredeixi les normes d’honradesa i bona fe, observi una conducta mendaç, inadequada, fal·laç o impròpia, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes Bases en qualsevol de els seus extrems. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret de desqualificar de la promoció aquells participants que no compleixin les condicions de la clàusula 3 d’aquesta base legal.

CLÀUSULA 7.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT En participar a la Promo, el participant accepta alliberar i eximir de responsabilitat INCAPTO i els seus socis, representants, agents, empleats, funcionaris i directors de qualsevol responsabilitat, malaltia, lesions, mort, pèrdua, litigi, reclam o dany que pugui ocórrer, directament o indirectament, ja sigui causat per negligència o no, de:

 • La participació del dit participant a la Promo i/o la seva acceptació, possessió, ús o mal ús de qualsevol promoció o part del mateix.
 • Intervenció humana no autoritzada a qualsevol part de la Promo
 • Error electrònic o humà a l’administració de la Promo o el processament d’inscripcions
 • Errors tècnics de qualsevol tipus, inclosos, entre d’altres, el mal funcionament de qualsevol ordinador, cable, xarxa, maquinari o programari o un altre equip mecànic.
 • La indisponibilitat o inaccessibilitat de qualsevol servei de transmissió, telèfon o Internet.
 • Errors d’impressió.
 • Correu perdut, endarrerit, amb franqueig degut, mal dirigit o que no es va poder lliurar.

CLÀUSULA 8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Els participants de la Promo consenten inequívocament que, les seves dades personals (dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades) puguin ser comunicades a tercers mitjançant la seva difusió a a través dels mitjans que INCAPTO estimi més convenients. Les dades de caràcter personal dels participants en aquesta promoció seran tractades donant estricte compliment a allò establert al Reglament (UE) 2019/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (“RGPD”) així com a la legislació nacional aplicable al moment de la Promo.

 • Responsable:
 • Finalitat i legitimació:
 • Execució del contracte:
 • Dades tractades:
 • Destinataris:
 • Termini de conservació:
 • Drets:

COFFEE IS INCAPTO. (d’ara endavant, INCAPTO) amb domicili a Barcelona CP 08018, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona Activa, pis 2, i CIF núm. fiscals que resultin procedents, sent la base de legitimació. Subscripció. Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades. Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les seves dades es comuniquin a terceres societats, excepte obligació legal i per al necessari per a gestió del previ. Un cop finalitzada la Promo, les seves dades no seran tractades. correu electrònic hello@incapto.com o per escrit a l’adreça postal del responsable adjuntant còpia del vostre document acreditatiu del vostre identitat (DNI o NIE). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades a la nostra política de privadesa: https://incapto.com/politica-de-privacidad/. També podreu presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

CLÀUSULA 9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb la Promo s’ha d’enviar per correu electrònic a COFFEE IS INCAPTO a l’adreça hello@incapto.com, en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació a la Promo. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de domicili d’INCAPTO.

Bases Legals DÓNA 25€, REP 25€

Termes i Condicions

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA COFFEE IS INCAPTO. (d’ara endavant, INCAPTO) amb domicili a Barcelona CP 08018, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona Activa, pis 2, i CIF núm. B 67609404, organitzen en les dates indicades a continuació, la promoció, anomenada DÓNA 25€ REP 25€ (d’ara endavant, la “Promo”) d’acord amb els requisits que es recullen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL I PARTICIPANTS

 1. Aquesta acció promocional es durà a terme des del dissabte 01/01/2021, fins al dissabte 31/12/2022.
 2. La Promoció es durà a terme a nivell nacional a tot el territori espanyol.
 3. Podrà participar a la Promoció qualsevol persona física.
 4. No podran participar en aquesta Promo les persones jurídiques.
 5. Ens referim a “client” a les persones que són actualment clients d’Incapte ia “convidats” a les persones a qui se’ls comparteix el cupó amb l’objectiu de comprar a Incapto.

CLÀUSULA 3.- MECÀNICA

 1. El client podrà compartir via email o via, Whatsapp un cupó personalitzat a través del següent: link.
 2. Aquest cupó té un valor de 25€ que qualsevol usuari podrà fer servir a la compra d’una cafetera.
 3. Un cop el convidat hagi fet servir el cupó a la compra, el client rebrà 25€ de saldo al seu compte, que s’aplicarà en futures compres o en la subscripció de cafè.
 4. Per tal de poder accedir a la promoció, els convidats hauran d’adquirir per mitjà de la pàgina web https://www.incapto.com/ i/o els punts físics de vendes d’Incapte, qualsevol model de cafetera superautomàtica, bé sigui el Model Blanc, Model Negre o Cafetera amb vaporitzador.
 5. Aquesta acció promocional no és acumulable amb altres promocions i/o ofertes.

Els detalls de la Promo seran determinats únicament per INCAPTO. No es permetrà la substitució de la promoció en efectiu ni d’altres tipus, excepte a discreció d’INCAPTO. La promoció és intransferible. No es permet la substitució de la Promo o la transferència/cessió de la mateixa a altres o la sol·licitud de l’equivalent en efectiu de la promoció per part de l’usuari. L’acceptació de la promoció constitueix un permís perquè INCAPTO utilitzi el nom, la imatge i la participació dels usuaris amb fins publicitaris i comercials sense compensació addicional, llevat que ho prohibeixi la llei. Nota: en cas que el participant no faci entrega de la cafetera de càpsules, INCAPTO realitzarà el cobrament per valor de la promoció (40€) atès l’incompliment de la present clàusula.

CLÀUSULA 4.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT. En participar a la Promo, el participant accepta complir i acatar aquestes Regles i les decisions d’INCAPTO, i vostè declara i garanteix que compleix els requisits d’elegibilitat. A més, el participant es compromet a acceptar les decisions d’INCAPTO com a definitives i vinculants pel que fa al contingut d’aquesta campanya. Els participants han de mirar únicament INCAPTO amb qualsevol pregunta, comentari o problema relacionat amb la Promo.

 1. El mer fet de participar a la Promo implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
 2. INCAPTO es reserva el dret a: (i) modificar les Bases de la Promo, parcialment o totalment en qualsevol moment en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promo, i (ii) a anul·lar-ho o deixar la promoció deserta en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants.
 3. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret d’excloure de la participació a la Promo tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol requisit o condició de participació inclosa en les presents Bases o utilitzant-les de manera abusiva o fraudulenta. L’exclusió d’un participant, sigui quina sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
 4. La Promo no està patrocinada, recolzada, administrada ni associada de cap manera amb Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social que es faci servir per compartir la Promo. El participant comprèn que està proporcionant la seva informació al propietari de la Promo i no a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social. En aquest sentit, els participants alliberen Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social de tota responsabilitat pels eventuals danys que se’n derivin.
 5. INCAPTO queda exempt de tota responsabilitat derivada de qualsevol acció o omissió imputable a tercers o als participants i/o guanyadors de la Promo, que puguin afectar el desenvolupament de la Promo i/o el lliurament de la promoció.

CLÀUSULA 5.- TERMES I CONDICIONS INCAPTO es reserva el dret, a la seva discreció sencera, a cancel·lar, acabar, modificar o suspendre la Promo en cas de virus, errors, intervenció humana no autoritzada, frau o una altra causa fora del control d’INCAPTO corrompre o afectar l’administració, la seguretat, l’equitat o la realització adequada de la Promo. En aquests casos, INCAPTO pot seleccionar un dels guanyadors de les inscripcions elegibles rebudes abans i/o després de l’acció presa per INCAPTO, si escau. INCAPTO es reserva el dret, a la seva discreció sencera, de desqualificar qualsevol individu que alteri o intenti alterar el procés de participació o el funcionament de la Promo o el lloc web o que violi aquests Termes i Condicions. INCAPTO té el dret, a la seva discreció sencera, de mantenir la integritat de la Promo, d’anul·lar les inscripcions per qualsevol motiu, incloses, entre d’altres: múltiples inscripcions del mateix usuari de diferents adreces IP; múltiples entrades des del mateix ordinador en excés del permès per les regles de la Promo; o l’ús de bots, macros, scripts o altres mitjans tècnics per ingressar. Qualsevol intent per part d’un participant de fer malbé deliberadament qualsevol lloc web o soscavar el funcionament legítim de la Promo pot ser una violació de les lleis penals i civils. Si es donés aquest cas, INCAPTO es reserva el dret a reclamar danys i perjudicis en la mesura més gran permesa per la llei. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promo.

CLÀUSULA 6.- CAUSES DE DESQUALIFICACIÓ D’UN PARTICIPANT DE LA PROMO La Promo s’organitza amb la pretensió d’incentivar i fomentar la participació de tots els participants en condicions d’igualtat i amb un respecte estricte al principi general de la bona fe. Per aquest motiu, INCAPTO exclourà automàticament i immediatament del mateix a qualsevol participant que transgredeixi les normes d’honradesa i bona fe, observi una conducta mendaç, inadequada, fal·laç o impròpia, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes Bases en qualsevol de els seus extrems. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret de desqualificar de la promoció aquells participants que no compleixin les condicions de la clàusula 3 d’aquesta base legal.

CLÀUSULA 7.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT En participar a la Promo, el participant accepta alliberar i eximir de responsabilitat INCAPTO i els seus socis, representants, agents, empleats, funcionaris i directors de qualsevol responsabilitat, malaltia, lesions, mort, pèrdua, litigi, reclam o dany que pugui ocórrer, directament o indirectament, ja sigui causat per negligència o no, de:

 • La participació del dit participant a la Promo i/o la seva acceptació, possessió, ús o mal ús de qualsevol promoció o part del mateix.
 • Intervenció humana no autoritzada a qualsevol part de la Promo
 • Error electrònic o humà a l’administració de la Promo o el processament d’inscripcions
 • Errors tècnics de qualsevol tipus, inclosos, entre d’altres, el mal funcionament de qualsevol ordinador, cable, xarxa, maquinari o programari o un altre equip mecànic.
 • La indisponibilitat o inaccessibilitat de qualsevol servei de transmissió, telèfon o Internet.
 • Errors d’impressió.
 • Correu perdut, endarrerit, amb franqueig degut, mal dirigit o que no es va poder lliurar.

CLÀUSULA 8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Els participants de la Promo consenten inequívocament que, les seves dades personals (dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades) puguin ser comunicades a tercers mitjançant la seva difusió a a través dels mitjans que INCAPTO estimi més convenients. Les dades de caràcter personal dels participants en aquesta promoció seran tractades donant estricte compliment a allò establert al Reglament (UE) 2019/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (“RGPD”) així com a la legislació nacional aplicable al moment de la Promo.

 • Responsable:

COFFEE IS INCAPTO. (d’ara endavant, INCAPTO) amb domicili a Barcelona CP 08018, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona Activa, pis 2, i CIF nº B 67609404

 • Finalitat i legitimació:

Tramitar la seva participació a la Promo i, si escau, procedir al lliurament del descompte amb les retencions fiscals que resultin procedents, sent la base de legitimació

 • Execució del contracte:

Cafetera.

 • Dades tractades:

Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

 • Destinataris:

Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les seves dades es comuniquin a terceres societats, excepte obligació legal i per al que sigui necessari per a gestió del previ.

 • Termini de conservació:

Un cop finalitzada la Promo, les vostres dades no seran tractades.

 • Drets:

D’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació del consentiment prèviament prestat i limitació al tractament, que podreu exercir a través del correu electrònic hello@incapto.com o per escrit a l’adreça postal del responsable adjuntant còpia del vostre document acreditatiu de la seva identitat (DNI o NIE). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades a la nostra política de privadesa: https://incapto.com/politica-de-privacidad/. També podreu presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

CLÀUSULA 9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb la Promo s’ha d’enviar per correu electrònic a COFFEE IS INCAPTO a l’adreça hello@incapto.com, en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació a la Promo. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de domicili d’INCAPTO.

Bases Legals ELSMEUS40

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA COFFEE IS INCAPTO. (d’ara endavant, INCAPTO) amb domicili a Barcelona CP 08018, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona Activa, pis 2, i CIF núm. B 67609404, organitzen en les dates indicades a continuació, la promoció, anomenada ELSMEUS40 (d’ara endavant, la “Promo”) d’acord amb els requisits que es recullen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL I PARTICIPANTS

 1. Aquesta acció promocional es durà a terme des del dissabte 01/11/2022, fins al dissabte 23/11/2022.
 2. La Promoció es durà a terme a nivell nacional a tot el territori espanyol.
 3. Podrà participar a la Promoció qualsevol persona física. A efectes d’aquesta promoció, els termes participant, consumidor i usuari tindran el mateix significat, sempre corresponent a una persona física.
 4. No podran participar en aquesta Promo les persones jurídiques.

CLÀUSULA 3.- MECÀNICA

 1. Mitjançant l’ús del cupó ELSMEUS40, s’otorgaran 40€ de descompte per la compra d’una cafetera Incapto amb subscripció de cafè i el lliurament d’una cafetera de càpsules.
 2. Per tal de poder accedir a la promoció, els participants hauran d’adquirir per mitjà de la pàgina webwww.incapto.com/ca i/o els punts físics de vendes d’Incapto, qualsevol model de cafetera superautomàtica pagament únic d’Incapto amb subscripció de cafè bé sigui el Model Blanc, Model Negre o Cafetera amb vaporitzador.
 3. No hi ha límits d’ús del cupó, per la qual cosa, un mateix participant podrà usar-lo més d’una vegada, sempre que, faci entrega de la cafetera de càpsules al moment de rebre la cafetera Incapto.
 4. Aquesta acció promocional no és acumulable amb altres promocions i/o ofertes.
 5. Els productes oferts estan dins dels límits de les quantitats disponibles. En cas que la seva comanda excedís les existències, se n’informaria immediatament.
 6. Totes les comandes confirmades seran lliurades a la direcció de lliurament que el Client va especificar en realitzar la seva comanda i en el període de temps vinculat al servei escollit pel Client i que li serà confirmada amb la seva comanda.

Els detalls de la Promo seran determinats únicament per INCAPTO. No es permetrà la substitució de la promoció en efectiu ni d’altres tipus, excepte a discreció d’INCAPTO. La promoció és intransferible. No es permet la substitució de la Promo o la transferència/cessió de la mateixa a altres o la sol·licitud de l’equivalent en efectiu de la promoció per part de l’usuari. L’acceptació de la promoció constitueix un permís perquè INCAPTO utilitzi el nom, la imatge i la participació dels usuaris amb fins publicitaris i comercials sense compensació addicional, llevat que ho prohibeixi la llei. Nota: en cas que el participant no faci entrega de la cafetera de càpsules, INCAPTO realitzarà el cobrament per valor de la promoció (40€) atès l’incompliment de la present clàusula.

CLÀUSULA 4.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

 1. El mer fet de participar a la Promo implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
 2. INCAPTO es reserva el dret a: (i) modificar les Bases de la Promo, parcialment o totalment en qualsevol moment en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promo, i (ii) a anul·lar-ho o deixar la promoció deserta en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants.
 3. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret d’excloure de la participació a la Promo tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol requisit o condició de participació inclosa en les presents Bases o utilitzant-les de manera abusiva o fraudulenta. L’exclusió d’un participant, sigui quina sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
 4. La Promo no està patrocinada, recolzada, administrada ni associada de cap manera amb Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social que es faci servir per compartir la Promo. El participant comprèn que està proporcionant la seva informació al propietari de la Promo i no a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social. En aquest sentit, els participants alliberen Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social de tota responsabilitat pels eventuals danys que se’n derivin.
 5. INCAPTO queda exempt de tota responsabilitat derivada de qualsevol acció o omissió imputable a tercers o als participants i/o guanyadors de la Promo, que puguin afectar el desenvolupament de la Promo i/o el lliurament de la promoció.

CLÀUSULA 5.- TERMES I CONDICIONS INCAPTO es reserva el dret, a la seva discreció sencera, a cancel·lar, acabar, modificar o suspendre la Promo en cas de virus, errors, intervenció humana no autoritzada, frau o una altra causa fora del control d’INCAPTO corrompre o afectar l’administració, la seguretat, l’equitat o la realització adequada de la Promo. En aquests casos, INCAPTO pot seleccionar un dels guanyadors de les inscripcions elegibles rebudes abans i/o després de l’acció presa per INCAPTO, si escau. INCAPTO es reserva el dret, a la seva discreció sencera, de desqualificar qualsevol individu que alteri o intenti alterar el procés de participació o el funcionament de la Promo o el lloc web o que violi aquests Termes i Condicions. INCAPTO té el dret, a la seva discreció sencera, de mantenir la integritat de la Promo, d’anul·lar les inscripcions per qualsevol motiu, incloses, entre d’altres: múltiples inscripcions del mateix usuari de diferents adreces IP; múltiples entrades des del mateix ordinador en excés del permès per les regles de la Promo; o l’ús de bots, macros, scripts o altres mitjans tècnics per ingressar. Qualsevol intent per part d’un participant de fer malbé deliberadament qualsevol lloc web o soscavar el funcionament legítim de la Promo pot ser una violació de les lleis penals i civils. Si es donés aquest cas, INCAPTO es reserva el dret a reclamar danys i perjudicis en la mesura més gran permesa per la llei. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promo.

CLÀUSULA 6.- CAUSES DE DESQUALIFICACIÓ D’UN PARTICIPANT DE LA PROMO La Promo s’organitza amb la pretensió d’incentivar i fomentar la participació de tots els participants en condicions d’igualtat i amb un respecte estricte al principi general de la bona fe. Per aquest motiu, INCAPTO exclourà automàticament i immediatament del mateix a qualsevol participant que transgredeixi les normes d’honradesa i bona fe, observi una conducta mendaç, inadequada, fal·laç o impròpia, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes Bases en qualsevol de els seus extrems. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret de desqualificar de la promoció aquells participants que no compleixin les condicions de la clàusula 3 d’aquesta base legal.

CLÀUSULA 7.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT En participar a la Promo, el participant accepta alliberar i eximir de responsabilitat INCAPTO i els seus socis, representants, agents, empleats, funcionaris i directors de qualsevol responsabilitat, malaltia, lesions, mort, pèrdua, litigi, reclam o dany que pugui ocórrer, directament o indirectament, ja sigui causat per negligència o no, de:

 • La participació del dit participant a la Promo i/o la seva acceptació, possessió, ús o mal ús de qualsevol promoció o part del mateix.
 • Intervenció humana no autoritzada a qualsevol part de la Promo
 • Error electrònic o humà a l’administració de la Promo o el processament d’inscripcions
 • Errors tècnics de qualsevol tipus, inclosos, entre d’altres, el mal funcionament de qualsevol ordinador, cable, xarxa, maquinari o programari o un altre equip mecànic.
 • La indisponibilitat o inaccessibilitat de qualsevol servei de transmissió, telèfon o Internet.
 • Errors d’impressió.
 • Correu perdut, endarrerit, amb franqueig degut, mal dirigit o que no es va poder lliurar.

CLÀUSULA 8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Els participants de la Promo consenten inequívocament que, les seves dades personals (dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades) puguin ser comunicades a tercers mitjançant la seva difusió a a través dels mitjans que INCAPTO estimi més convenients. Les dades de caràcter personal dels participants en aquesta promoció seran tractades donant estricte compliment a allò establert al Reglament (UE) 2019/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (“RGPD”) així com a la legislació nacional aplicable al moment de la Promo.

 • Responsable:

COFFEE IS INCAPTO. (d’ara endavant, INCAPTO) amb domicili a Barcelona CP 08018, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona Activa, pis 2, i CIF nº B 67609404

 • Finalitat i legitimació:

Tramitar la seva participació a la Promo i, si escau, procedir al lliurament del descompte amb les retencions fiscals que resultin procedents, sent la base de legitimació

 • Execució del contracte:

Subscripció.

 • Dades tractades:

Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

 • Destinataris:

Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les seves dades es comuniquin a terceres societats, excepte obligació legal i per al que sigui necessari per a gestió del previ.

 • Termini de conservació:

Un cop finalitzada la Promo, les vostres dades no seran tractades.

 • Drets:

D’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació del consentiment prèviament prestat i limitació al tractament, que podreu exercir a través del correu electrònic hello@incapto.com o per escrit a l’adreça postal del responsable adjuntant còpia del vostre document acreditatiu de la seva identitat (DNI o NIE). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades a la nostra política de privadesa: https://incapto.com/politica-de-privacidad/. També podreu presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es  

CLÀUSULA 9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb la Promo s’ha d’enviar per correu electrònic a COFFEE IS INCAPTO a l’adreça hello@incapto.com, en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació a la Promo. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de domicili d’INCAPTO.

Bases Legals MILLOR50

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA COFFEE IS INCAPTO. (d’ara endavant, INCAPTO) amb domicili a Barcelona CP 08018, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona Activa, pis 2, i CIF núm. B 67609404, organitzen en les dates indicades a continuació, la promoció, anomenada MILLOR50 (d’ara endavant, la “Promo”) d’acord amb els requisits que es recullen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- DURADA I ÀMBIT TERRITORIAL I PARTICIPANTS

 1. Aquesta acció promocional es durà a terme des del dissabte 24/11/2022, fins al dissabte 30/11/2022.
 2. La Promoció es durà a terme a nivell nacional a tot el territori espanyol.
 3. Podrà participar a la Promoció qualsevol persona física. A efectes d’aquesta promoció, els termes participant, consumidor i usuari tindran el mateix significat, sempre corresponent a una persona física.
 4. No podran participar en aquesta Promo les persones jurídiques.

CLÀUSULA 3.- MECÀNICA

 1. Mitjançant l’ús del cupó MILLOR50, s’otorgaran 50€ de descompte per la compra d’una cafetera Incapto amb subscripció de cafè i el lliurament d’una cafetera de càpsules.
 2. Per tal de poder accedir a la promoció, els participants hauran d’adquirir per mitjà de la pàgina webwww.incapto.com/ca i/o els punts físics de vendes d’Incapto, qualsevol model de cafetera superautomàtica pagament únic d’Incapto amb subscripció de cafè bé sigui el Model Blanc, Model Negre o Cafetera amb vaporitzador
 3. No hi ha límits d’ús del cupó, per la qual cosa, un mateix participant podrà usar-lo més d’una vegada, sempre que, faci entrega de la cafetera de càpsules al moment de rebre la cafetera Incapto.
 4. Aquesta acció promocional no és acumulable amb altres promocions i/o ofertes.
 5. Els productes oferts estan dins dels límits de les quantitats disponibles. En cas que la seva comanda excedís les existències, se n’informaria immediatament.
 6. Totes les comandes confirmades seran lliurades a la direcció de lliurament que el Client va especificar en realitzar la seva comanda i en el període de temps vinculat al servei escollit pel Client i que li serà confirmada amb la seva comanda.

Els detalls de la Promo seran determinats únicament per INCAPTO. No es permetrà la substitució de la promoció en efectiu ni d’altres tipus, excepte a discreció d’INCAPTO. La promoció és intransferible. No es permet la substitució de la Promo o la transferència/cessió de la mateixa a altres o la sol·licitud de l’equivalent en efectiu de la promoció per part de l’usuari. L’acceptació de la promoció constitueix un permís perquè INCAPTO utilitzi el nom, la imatge i la participació dels usuaris amb fins publicitaris i comercials sense compensació addicional, llevat que ho prohibeixi la llei. Nota: en cas que el participant no faci entrega de la cafetera de càpsules, INCAPTO realitzarà el cobrament per valor de la promoció (50€) atès l’incompliment de la present clàusula.

CLÀUSULA 4.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT. En participar a la Promo, el participant accepta complir i acatar aquestes Regles i les decisions d’INCAPTO, i vostè declara i garanteix que compleix els requisits d’elegibilitat. A més, el participant es compromet a acceptar les decisions d’INCAPTO com a definitives i vinculants pel que fa al contingut d’aquesta campanya. Els participants han de mirar únicament INCAPTO amb qualsevol pregunta, comentari o problema relacionat amb la Promo.

 1. El mer fet de participar a la Promo implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
 2. INCAPTO es reserva el dret a: (i) modificar les Bases de la Promo, parcialment o totalment en qualsevol moment en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promo, i (ii) a anul·lar-ho o deixar la promoció deserta en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants.
 3. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret d’excloure de la participació a la Promo tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol requisit o condició de participació inclosa en les presents Bases o utilitzant-les de manera abusiva o fraudulenta. L’exclusió d’un participant, sigui quina sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
 4. La Promo no està patrocinada, recolzada, administrada ni associada de cap manera amb Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social que es faci servir per compartir la Promo. El participant comprèn que està proporcionant la seva informació al propietari de la Promo i no a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social. En aquest sentit, els participants alliberen Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit, Pinterest, LinkedIn o qualsevol altra xarxa social de tota responsabilitat pels eventuals danys que se’n derivin.
 5. INCAPTO queda exempt de tota responsabilitat derivada de qualsevol acció o omissió imputable a tercers o als participants i/o guanyadors de la Promo, que puguin afectar el desenvolupament de la Promo i/o el lliurament de la promoció.

CLÀUSULA 5.- TERMES I CONDICIONS INCAPTO es reserva el dret, a la seva discreció sencera, a cancel·lar, acabar, modificar o suspendre la Promo en cas de virus, errors, intervenció humana no autoritzada, frau o una altra causa fora del control d’INCAPTO corrompre o afectar l’administració, la seguretat, l’equitat o la realització adequada de la Promo. En aquests casos, INCAPTO pot seleccionar un dels guanyadors de les inscripcions elegibles rebudes abans i/o després de l’acció presa per INCAPTO, si escau. INCAPTO es reserva el dret, a la seva discreció sencera, de desqualificar qualsevol individu que alteri o intenti alterar el procés de participació o el funcionament de la Promo o el lloc web o que violi aquests Termes i Condicions. INCAPTO té el dret, a la seva discreció sencera, de mantenir la integritat de la Promo, d’anul·lar les inscripcions per qualsevol motiu, incloses, entre d’altres: múltiples inscripcions del mateix usuari de diferents adreces IP; múltiples entrades des del mateix ordinador en excés del permès per les regles de la Promo; o l’ús de bots, macros, scripts o altres mitjans tècnics per ingressar. Qualsevol intent per part d’un participant de fer malbé deliberadament qualsevol lloc web o soscavar el funcionament legítim de la Promo pot ser una violació de les lleis penals i civils. Si es donés aquest cas, INCAPTO es reserva el dret a reclamar danys i perjudicis en la mesura més gran permesa per la llei. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants a la Promo.

CLÀUSULA 6.- CAUSES DE DESQUALIFICACIÓ D’UN PARTICIPANT DE LA PROMO La Promo s’organitza amb la pretensió d’incentivar i fomentar la participació de tots els participants en condicions d’igualtat i amb un respecte estricte al principi general de la bona fe. Per aquest motiu, INCAPTO exclourà automàticament i immediatament del mateix a qualsevol participant que transgredeixi les normes d’honradesa i bona fe, observi una conducta mendaç, inadequada, fal·laç o impròpia, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes Bases en qualsevol de els seus extrems. Així mateix, INCAPTO es reserva el dret de desqualificar de la promoció aquells participants que no compleixin les condicions de la clàusula 3 d’aquesta base legal.

CLÀUSULA 7.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT En participar a la Promo, el participant accepta alliberar i eximir de responsabilitat INCAPTO i els seus socis, representants, agents, empleats, funcionaris i directors de qualsevol responsabilitat, malaltia, lesions, mort, pèrdua, litigi, reclam o dany que pugui ocórrer, directament o indirectament, ja sigui causat per negligència o no, de:

 • La participació del dit participant a la Promo i/o la seva acceptació, possessió, ús o mal ús de qualsevol promoció o part del mateix.
 • Intervenció humana no autoritzada a qualsevol part de la Promo
 • Error electrònic o humà a l’administració de la Promo o el processament d’inscripcions
 • Errors tècnics de qualsevol tipus, inclosos, entre d’altres, el mal funcionament de qualsevol ordinador, cable, xarxa, maquinari o programari o un altre equip mecànic.
 • La indisponibilitat o inaccessibilitat de qualsevol servei de transmissió, telèfon o Internet.
 • Errors d’impressió.
 • Correu perdut, endarrerit, amb franqueig degut, mal dirigit o que no es va poder lliurar.

CLÀUSULA 8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Els participants de la Promo consenten inequívocament que, les seves dades personals (dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades) puguin ser comunicades a tercers mitjançant la seva difusió a a través dels mitjans que INCAPTO estimi més convenients. Les dades de caràcter personal dels participants en aquesta promoció seran tractades donant estricte compliment a allò establert al Reglament (UE) 2019/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (“RGPD”) així com a la legislació nacional aplicable al moment de la Promo.

 • Responsable:

COFFEE IS INCAPTO. (d’ara endavant, INCAPTO) amb domicili a Barcelona CP 08018, Carrer de la Llacuna 162, Barcelona Activa, pis 2, i CIF nº B 67609404

 • Finalitat i legitimació:

Tramitar la seva participació a la Promo i, si escau, procedir al lliurament del descompte amb les retencions fiscals que resultin procedents, sent la base de legitimació

 • Execució del contracte:

Subscripció.

 • Dades tractades:

Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

 • Destinataris:

Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les seves dades es comuniquin a terceres societats, excepte obligació legal i per al que sigui necessari per a gestió del previ.

 • Termini de conservació:

Un cop finalitzada la Promo, les vostres dades no seran tractades.

 • Drets:

D’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació del consentiment prèviament prestat i limitació al tractament, que podreu exercir a través del correu electrònic hello@incapto.com o per escrit a l’adreça postal del responsable adjuntant còpia del vostre document acreditatiu de la seva identitat (DNI o NIE). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades a la nostra política de privadesa: https://incapto.com/politica-de-privacidad/. També podreu presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es  

CLÀUSULA 9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb la Promo s’ha d’enviar per correu electrònic a COFFEE IS INCAPTO a l’adreça hello@incapto.com, en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació a la Promo. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de domicili d’INCAPTO.

¿No has encontrado respuesta a tus preguntas?
Obrir el xat
Utilitzem cookies per millorar la vostra experiència al nostre lloc web. Al navegar per aquest lloc web, accepta el nostre ús de cookies.